Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:17,19

New American Standard Version
Matthew 23:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You fools and blind men! Which is more important, the gold or the temple that sanctified the gold?
NA26 – μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, (5748) χρυσὸς ναὸς ἁγιάσας (5660) τὸν χρυσόν;
WH – μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν (5719) ο χρυσος η ο ναος ο αγιασας (5660) τον χρυσον
PES – ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܘܰܣܡܰܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܰܒ݂ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܡܩܰܕ݁ܶܫ ܠܶܗ ܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 23:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You blind men, which is more important, the offering, or the altar that sanctifies the offering?
NA26 – τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον (5723) τὸ δῶρον;
WH – τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον (5723) το δωρον
PES – ܣܰܟ݂ܠܶܐ ܘܰܥܘܺܝܪܶܐ ܡܳܢܳܐ ܪܰܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܕ݁ܶܫ ܠܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile