Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:46

New American Standard Version
Matthew 22:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – No one was able to answer Him a word, nor did anyone dare from that day on to ask Him another question.
NA26 – καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο (5711) ἀποκριθῆναι (5677) αὐτῷ λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν (5656) τις ἀπ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι (5658) αὐτὸν οὐκέτι.
WH – και ουδεις εδυνατο (5711) αποκριθηναι (5677) αυτω λογον ουδε ετολμησεν (5656) τις απ εκεινης της ημερας επερωτησαι (5658) αυτον ουκετι
PES – ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܡܪܰܚ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile