Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:37

New American Standard Version
Matthew 22:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to him, ""' Lord God , , .'
NA26 – δὲ ἔφη (5713) αὐτῷ, Ἀγαπήσεις (5692) κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·
WH – ο δε εφη (5707) αυτω αγαπησεις (5692) κυριον τον θεον σου εν ολη [ | τη ] καρδια σου και εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη διανοια σου
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile