Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 21:33

New American Standard Version
Matthew 21:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Listen to another parable. There was a landowner who , , and rented it out to vine-growers and went on a journey.
NA26 – Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. (5657) Ἄνθρωπος ἦν (5713) οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν (5656) ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν (5656) καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν (5656) πύργον, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. (5656)
WH – αλλην παραβολην ακουσατε (5657) ανθρωπος ην (5707) οικοδεσποτης οστις εφυτευσεν (5656) αμπελωνα και φραγμον αυτω περιεθηκεν (5656) και ωρυξεν (5656) εν αυτω ληνον και ωκοδομησεν (5656) πυργον και εξεδετο (5639) αυτον γεωργοις και απεδημησεν (5656)
PES – ܫܡܰܥܘ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܢܨܰܒ݂ ܟ݁ܰܪܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܰܐܘܚܕ݂ܶܗ ܠܦ݂ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܚܙܰܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile