Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:22

New American Standard Version
Matthew 20:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus answered, ""You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink?" They *said to Him, ""We are able."
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, (5627) Οὐκ οἴδατε (5758) τί αἰτεῖσθε· (5731) δύνασθε (5736) πιεῖν (5629) τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω (5719) πίνειν; (5721) λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Δυνάμεθα. (5736)
WH – αποκριθεις (5679) δε ο ιησους ειπεν (5627) ουκ οιδατε (5758) τι αιτεισθε (5731) δυνασθε (5736) πιειν (5629) το ποτηριον ο εγω μελλω (5719) πινειν (5721) λεγουσιν (5719) αυτω δυναμεθα (5736)
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܳܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile