Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 20:1

New American Standard Version
Matthew 20:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard.
NA26 – Ὁμοία γάρ ἐστιν (5748) βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι (5670) ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ·
WH – ομοια γαρ εστιν (5719) η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εξηλθεν (5627) αμα πρωι μισθωσασθαι (5670) εργατας εις τον αμπελωνα αυτου
PES – ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩ ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܐܓ݂ܽܘܪ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܠܟ݂ܰܪܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile