Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:20

New American Standard Version
Matthew 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, ""Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for the Child who has been conceived in her is of the Holy Spirit.
NA26 – ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος (5679) ἰδοὺ (5628) ἄγγελος κυρίου κατ ὄναρ ἐφάνη (5648) αὐτῷ λέγων, (5723) Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς (5680) παραλαβεῖν (5629) Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν (5685) ἐκ πνεύματός ἐστιν (5748) ἁγίου·
WH – ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος (5679) ιδου (5640) αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη (5648) αυτω λεγων (5723) ιωσηφ υιος δαυιδ μη φοβηθης (5680) παραλαβειν (5629) μαριαν την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν (5685) εκ πνευματος εστιν (5719) αγιου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile