Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 1:18

New American Standard Version
Matthew 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the birth of Jesus Christ was as follows: when His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit.
NA26 – Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. (5713) μνηστευθείσης (5685) τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν συνελθεῖν (5629) αὐτοὺς εὑρέθη (5681) ἐν γαστρὶ ἔχουσα (5723) ἐκ πνεύματος ἁγίου.
WH – του δε [ [ιησου] | ιησου ] χριστου η γενεσις ουτως ην (5707) μνηστευθεισης (5685) της μητρος αυτου μαριας τω ιωσηφ πριν η συνελθειν (5629) αυτους ευρεθη (5681) εν γαστρι εχουσα (5723) εκ πνευματος αγιου
PES – ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܰܬ݂ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile