Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:8

New American Standard Version
Matthew 19:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He *said to them, ""Because of your hardness of heart Moses permitted you to divorce your wives; but from the beginning it has not been this way.
NA26 – λέγει (5719) αὐτοῖς ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν (5656) ὑμῖν ἀπολῦσαι (5658) τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν (5754) οὕτως.
WH – λεγει (5719) αυτοις οτι μωυσης προς την σκληροκαρδιαν υμων επετρεψεν (5656) υμιν απολυσαι (5658) τας γυναικας υμων απ αρχης δε ου γεγονεν (5754) ουτως
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܪܽܘܢ ܢܶܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile