Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:4

New American Standard Version
Matthew 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He answered and said, ""Have you not read that He who created {them} from the beginning ,
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Οὐκ ἀνέγνωτε (5627) ὅτι κτίσας (5660) ἀπ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν (5656) αὐτούς;
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) ουκ ανεγνωτε (5627) οτι ο κτισας (5660) απ αρχης αρσεν και θηλυ εποιησεν (5656) αυτους
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܘܢܶܩܒ݁ܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile