Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 19:20

New American Standard Version
Matthew 19:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The young man *said to Him, ""All these things I have kept; what am I still lacking?"
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφύλαξα· τί ἔτι ὑστερῶ; (5719)
WH – λεγει (5719) αυτω ο νεανισκος [ ταυτα παντα | παντα ταυτα ] εφυλαξα (5656) τι ετι υστερω (5719)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ ܡܳܢܳܐ ܚܣܺܝܪ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile