Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:6

New American Standard Version
Matthew 18:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it would be better for him to have a heavy millstone hung around his neck, and to be drowned in the depth of the sea.
NA26 – Ὃς δ ἂν σκανδαλίσῃ (5661) ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων (5723) εἰς ἐμέ, συμφέρει (5719) αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ (5686) μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ (5686) ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.
WH – ος δ αν σκανδαλιση (5661) ενα των μικρων τουτων των πιστευοντων (5723) εις εμε συμφερει (5719) αυτω ινα κρεμασθη (5686) μυλος ονικος περι τον τραχηλον αυτου και καταποντισθη (5686) εν τω πελαγει της θαλασσης
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܺܝ ܦ݁ܰܩܳܚ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܬ݁ܰܠܝܳܐ ܪܰܚܝܳܐ ܕ݁ܰܚܡܳܪܳܐ ܒ݁ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܡܛܰܒ݁ܰܥ ܒ݁ܥܽܘܡܩܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile