Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:33

New American Standard Version
Matthew 18:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Should you not also have had mercy on your fellow slave, in the same way that I had mercy on you?'
NA26 – οὐκ ἔδει (5900) καὶ σὲ ἐλεῆσαι (5658) τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; (5656)
WH – ουκ εδει (5707) και σε ελεησαι (5658) τον συνδουλον σου ως καγω σε ηλεησα (5656)
PES – ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܬ݂ܚܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܚܳܢܬ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile