Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:31

New American Standard Version
Matthew 18:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their lord all that had happened.
NA26 – ἰδόντες (5631) οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα (5637) ἐλυπήθησαν (5681) σφόδρα, καὶ ἐλθόντες (5631) διεσάφησαν (5656) τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα. (5637)
WH – ιδοντες (5631) ουν οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα (5637) ελυπηθησαν (5681) σφοδρα και ελθοντες (5631) διεσαφησαν (5656) τω κυριω εαυτων παντα τα γενομενα (5637)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܟ݁ܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile