Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:28

New American Standard Version
Matthew 18:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him a hundred denarii; and he seized him and {began} to choke {him,} saying, 'Pay back what you owe.'
NA26 – ἐξελθὼν δὲ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν (5627) ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν (5707) αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας (5660) αὐτὸν ἔπνιγεν (5707) λέγων, (5723) Ἀπόδος (5628) εἴ τι ὀφείλεις. (5719)
WH – εξελθων (5631) δε ο δουλος εκεινος ευρεν (5627) ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν (5707) αυτω εκατον δηναρια και κρατησας (5660) αυτον επνιγεν (5707) λεγων (5723) αποδος (5628) ει τι οφειλεις (5719)
PES – ܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܪܶܐ ܡܳܐܐ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܚܳܢܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile