Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:21

New American Standard Version
Matthew 18:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Peter came and said to Him, ""Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?"
NA26 – Τότε προσελθὼν (5631) Πέτρος εἶπεν (5627) αὐτῷ, Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει (5692) εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω (5692) αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;
WH – τοτε προσελθων (5631) ο πετρος ειπεν (5627) [ [αυτω] | αυτω ] κυριε ποσακις αμαρτησει (5692) εις εμε ο αδελφος μου και αφησω (5692) αυτω εως επτακις
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܐܶܢ ܢܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܺܝ ܐܳܚܝ ܐܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile