Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 18:17

New American Standard Version
Matthew 18:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector.
NA26 – ἐὰν δὲ παρακούσῃ (5661) αὐτῶν, εἰπὲ (5628) τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, (5661) ἔστω (5749) σοι ὥσπερ ἐθνικὸς καὶ τελώνης.
WH – εαν δε παρακουση (5661) αυτων [ ειπον (5628) | ειπε (5628) ] τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση (5661) εστω (5720) σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܢܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile