Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:9

New American Standard Version
Matthew 17:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, ""Tell the vision to no one until the Son of Man has risen from the dead."
NA26 – Καὶ καταβαινόντων (5723) αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο (5662) αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, (5723) Μηδενὶ εἴπητε (5632) τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. (5686)
WH – και καταβαινοντων (5723) αυτων εκ του ορους ενετειλατο (5662) αυτοις ο ιησους λεγων (5723) μηδενι ειπητε (5632) το οραμα εως ου ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων εγερθη (5686)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile