Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:25

New American Standard Version
Matthew 17:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He *said, ""Yes." And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, ""What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect customs or poll-tax, from their sons or from strangers?"
NA26 – λέγει, (5719) Ναί. καὶ ἐλθόντα (5631) εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν (5656) αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων, (5723) Τί σοι δοκεῖ, (5719) Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν (5719) τέλη κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;
WH – λεγει (5719) ναι και ελθοντα (5631) εις την οικιαν προεφθασεν (5656) αυτον ο ιησους λεγων (5723) τι σοι δοκει (5719) σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν (5719) τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܘܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܡܰܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile