Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:2

New American Standard Version
Matthew 17:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was transfigured before them; and His face shone like the sun, and His garments became as white as light.
NA26 – καὶ μετεμορφώθη (5681) ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν (5656) τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο (5633) λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
WH – και μετεμορφωθη (5681) εμπροσθεν αυτων και ελαμψεν (5656) το προσωπον αυτου ως ο ηλιος τα δε ιματια αυτου εγενετο (5633) λευκα ως το φως
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܚܠܰܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܗܰܪ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܚܘܰܪܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile