Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:14

New American Standard Version
Matthew 17:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they came to the crowd, a man came up to Jesus, falling on his knees before Him and saying,
NA26 – Καὶ ἐλθόντων (5631) πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν (5627) αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν (5723) αὐτὸν
WH – και ελθοντων (5631) προς τον οχλον προσηλθεν (5627) αυτω ανθρωπος γονυπετων (5723) αυτον
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile