Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:6,11

New American Standard Version
Matthew 16:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, ""Watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees."
NA26 – δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ὁρᾶτε (5720) καὶ προσέχετε (5720) ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
WH – ο δε ιησους ειπεν (5627) αυτοις ορατε (5720) και προσεχετε (5720) απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܙܰܘ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 16:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""How is it that you do not understand that I did not speak to you concerning bread? But beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees."
NA26 – πῶς οὐ νοεῖτε (5719) ὅτι οὐ περὶ ἄρτων εἶπον (5627) ὑμῖν; προσέχετε (5720) δὲ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
WH – πως ου νοειτε (5719) οτι ου περι αρτων ειπον (5627) υμιν προσεχετε (5720) δε απο της ζυμης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܠܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile