Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:26

New American Standard Version
Matthew 16:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
NA26 – τί γὰρ ὠφεληθήσεται (5701) ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ (5661) τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; (5686) τί δώσει (5692) ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
WH – τι γαρ ωφεληθησεται (5701) ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση (5661) την δε ψυχην αυτου ζημιωθη (5686) η τι δωσει (5692) ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܗܰܢܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܢܶܩܢܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܬ݁ܰܚܠܽܘܦ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile