Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:4

New American Standard Version
Matthew 15:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For God said, ' ,' and, ' .'
NA26 – γὰρ θεὸς εἶπεν, (5627) Τίμα (5720) τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί, κακολογῶν (5723) πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω· (5720)
WH – ο γαρ θεος ειπεν (5627) τιμα (5720) τον πατερα και την μητερα και ο κακολογων (5723) πατερα η μητερα θανατω τελευτατω (5720)
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܡܡܳܬ݂ ܢܡܽܘܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile