Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:38

New American Standard Version
Matthew 15:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And those who ate were four thousand men, besides women and children.
NA26 – οἱ δὲ ἐσθίοντες (5723) ἦσαν (5713) τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.
WH – οι δε εσθιοντες (5723) ησαν (5707) τετρακισχιλιοι ανδρες χωρις γυναικων και παιδιων
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫܶܐ ܘܰܛܠܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile