Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:37

New American Standard Version
Matthew 15:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they all ate and were satisfied, and they picked up what was left over of the broken pieces, seven large baskets full.
NA26 – καὶ ἔφαγον (5627) πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, (5681) καὶ τὸ περισσεῦον (5723) τῶν κλασμάτων ἦραν, (5656) ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις.
WH – και εφαγον (5627) παντες και εχορτασθησαν (5681) και το περισσευον (5723) των κλασματων ηραν (5656) επτα [ σφυριδας | σπυριδας ] πληρεις
PES – ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܣܒ݂ܰܥܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܶܐ ܕ݁ܰܩܨܳܝܶܐ ܡܠܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܣܦ݁ܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile