Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:28

New American Standard Version
Matthew 15:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus said to her, ""O woman, your faith is great; it shall be done for you as you wish." And her daughter was healed at once.
NA26 – τότε ἀποκριθεὶς (5679) Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις· γενηθήτω (5676) σοι ὡς θέλεις. (5719) καὶ ἰάθη (5681) θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
WH – τοτε αποκριθεις (5679) ο ιησους ειπεν (5627) αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω (5676) σοι ως θελεις (5719) και ιαθη (5681) η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile