Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:27

New American Standard Version
Matthew 15:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But she said, ""Yes, Lord; but even the dogs feed on the crumbs which fall from their masters' table."
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) Ναί, κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει (5719) ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων (5723) ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.
WH – η δε ειπεν (5627) ναι κυριε και [ [γαρ] | γαρ ] τα κυναρια εσθιει (5719) απο των ψιχιων των πιπτοντων (5723) απο της τραπεζης των κυριων αυτων
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܕ݁ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܘܚܳܐܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile