Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:24

New American Standard Version
Matthew 15:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered and said, ""I was sent only to the lost sheep of the house of Israel."
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Οὐκ ἀπεστάλην (5648) εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα (5756) οἴκου Ἰσραήλ.
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) ουκ απεσταλην (5648) ει μη εις τα προβατα τα απολωλοτα (5756) οικου ισραηλ
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile