Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:19

New American Standard Version
Matthew 15:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, slanders.
NA26 – ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.
WH – εκ γαρ της καρδιας εξερχονται (5736) διαλογισμοι πονηροι φονοι μοιχειαι πορνειαι κλοπαι ψευδομαρτυριαι βλασφημιαι
PES – ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܦ݂ܩܳܢ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ ܫܽܘܩܪܳܐ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile