Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:17

New American Standard Version
Matthew 15:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do you not understand that everything that goes into the mouth passes into the stomach, and is eliminated?
NA26 – οὐ νοεῖτε (5719) ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον (5740) εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ (5719) καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; (5743)
WH – ου νοειτε (5719) οτι παν το εισπορευομενον (5740) εις το στομα εις την κοιλιαν χωρει (5719) και εις αφεδρωνα εκβαλλεται (5743)
PES – ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܠܦ݂ܽܘܡܳܐ ܠܟ݂ܰܪܣܳܐ ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile