Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:31

New American Standard Version
Matthew 14:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him, and *said to him, ""You of little faith, why did you doubt?"
NA26 – εὐθέως δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας (5660) τὴν χεῖρα ἐπελάβετο (5633) αὐτοῦ καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; (5656)
WH – ευθεως δε ο ιησους εκτεινας (5660) την χειρα επελαβετο (5633) αυτου και λεγει (5719) αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας (5656)
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܦ݁ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܙܥܽܘܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile