Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:2,8

New American Standard Version
Matthew 14:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said to his servants, ""This is John the Baptist; he has risen from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him."
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν (5748) Ἰωάννης βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη (5681) ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν (5719) ἐν αὐτῷ.
WH – και ειπεν (5627) τοις παισιν αυτου ουτος εστιν (5719) ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη (5681) απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν (5719) εν αυτω
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Having been prompted by her mother, she *said, ""Give me here on a platter the head of John the Baptist."
NA26 – δὲ προβιβασθεῖσα (5685) ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός (5628) μοι, φησίν, (5748) ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
WH – η δε προβιβασθεισα (5685) υπο της μητρος αυτης δος (5628) μοι φησιν (5719) ωδε επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου
PES – ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܐܡܳܗ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile