Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:11

New American Standard Version
Matthew 14:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother.
NA26 – καὶ ἠνέχθη (5681) κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη (5681) τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν (5656) τῇ μητρὶ αὐτῆς.
WH – και ηνεχθη (5681) η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη (5681) τω κορασιω και ηνεγκεν (5656) τη μητρι αυτης
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܬ݁ܝܰܬ݂ܶܗ ܠܶܐܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile