Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:6

New American Standard Version
Matthew 13:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when the sun had risen, they were scorched; and because they had no root, they withered away.
NA26 – ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος (5660) ἐκαυματίσθη (5681) καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν (5721) ῥίζαν ἐξηράνθη.
WH – ηλιου δε ανατειλαντος (5660) εκαυματισθη (5681) και δια το μη εχειν (5721) ριζαν εξηρανθη (5681)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܢܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܡ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܩܳܪܳܐ ܝܺܒ݂ܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile