Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:57

New American Standard Version
Matthew 13:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they took offense at Him. But Jesus said to them, ""A prophet is not without honor except in his hometown and in his {own} household."
NA26 – καὶ ἐσκανδαλίζοντο (5712) ἐν αὐτῷ. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν (5748) προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.
WH – και εσκανδαλιζοντο (5712) εν αυτω ο δε ιησους ειπεν (5627) αυτοις ουκ εστιν (5719) προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι και εν τη οικια αυτου
PES – ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܝܬ݁ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܨܥܺܝܪ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile