Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:55

New American Standard Version
Matthew 13:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Is not this the carpenter's son? Is not His mother called Mary, and His brothers, James and Joseph and Simon and Judas?
NA26 – οὐχ οὗτός ἐστιν (5748) τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται (5743) Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;
WH – ουχ ουτος εστιν (5719) ο του τεκτονος υιος ουχ η μητηρ αυτου λεγεται (5743) μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσηφ και σιμων και ιουδας
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܢܰܓ݁ܳܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܶܗ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܳܘܣܺܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile