Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:52

New American Standard Version
Matthew 13:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, ""Therefore every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like a head of a household, who brings out of his treasure things new and old."
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς (5685) τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν (5748) ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει (5719) ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις δια τουτο πας γραμματευς μαθητευθεις (5685) τη βασιλεια των ουρανων ομοιος εστιν (5719) ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εκβαλλει (5719) εκ του θησαυρου αυτου καινα και παλαια
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݂ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܶܗ ܚܰܕ݂݈ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܬ݁ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile