Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:36

New American Standard Version
Matthew 13:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He left the crowds and went into the house. And His disciples came to Him and said, ""Explain to us the parable of the tares of the field."
NA26 – Τότε ἀφεὶς (5631) τοὺς ὄχλους ἦλθεν (5627) εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθον (5656) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, (5723) Διασάφησον (5657) ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.
WH – τοτε αφεις (5631) τους οχλους ηλθεν (5627) εις την οικιαν και [ | ] αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες (5723) διασαφησον (5657) ημιν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܒ݂ܰܩ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܰܫܶܩ ܠܰܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܘܕ݂ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile