Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:22

New American Standard Version
Matthew 13:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful.
NA26 – δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, (5651) οὗτός ἐστιν (5748) τὸν λόγον ἀκούων (5723) καὶ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει (5719) τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. (5736)
WH – ο δε εις τας ακανθας σπαρεις (5651) ουτος εστιν (5719) ο τον λογον ακουων (5723) και η μεριμνα του αιωνος και η απατη του πλουτου συμπνιγει (5719) τον λογον και ακαρπος γινεται (5736)
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܪܰܥ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܪܶܢܝܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܕ݁ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܚܳܢܩܺܝܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile