Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:21

New American Standard Version
Matthew 13:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – yet he has no {firm} root in himself, but is {only} temporary, and when affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away.
NA26 – οὐκ ἔχει (5719) δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, (5748) γενομένης (5637) δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. (5743)
WH – ουκ εχει (5719) δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν (5719) γενομενης (5637) δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται (5743)
PES – ܠܰܝܬ݁ ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile