Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:14

New American Standard Version
Matthew 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In their case the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, ' , ; , ;
NA26 – καὶ ἀναπληροῦται (5743) αὐτοῖς προφητεία Ἠσαΐου λέγουσα, (5723) Ἀκοῇ ἀκούσετε (5692) καὶ οὐ μὴ συνῆτε, (5655) καὶ βλέποντες (5723) βλέψετε (5692) καὶ οὐ μὴ ἴδητε. (5632)
WH – και αναπληρουται (5743) αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα (5723) ακοη ακουσετε (5692) και ου μη συνητε (5632) και βλεποντες (5723) βλεψετε (5692) και ου μη ιδητε (5632)
PES – ܘܫܳܠܡܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܫܶܡܥܳܐ ܬ݁ܶܫܡܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܘܡܶܚܙܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile