Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:10

New American Standard Version
Matthew 13:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the disciples came and said to Him, ""Why do You speak to them in parables?"
NA26 – Καὶ προσελθόντες (5631) οἱ μαθηταὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς (5719) αὐτοῖς;
WH – και προσελθοντες (5631) οι μαθηται ειπαν (5627) αυτω δια τι εν παραβολαις λαλεις (5719) αυτοις
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile