Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:36

New American Standard Version
Matthew 12:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment.
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν λαλήσουσιν (5692) οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν (5692) περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·
WH – λεγω (5719) δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο λαλησουσιν (5692) οι ανθρωποι αποδωσουσιν (5692) περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݁ܳܡܳܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile