Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 12:31

New American Standard Version
Matthew 12:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven.
NA26 – Διὰ τοῦτο λέγω (5719) ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται (5701) τοῖς ἀνθρώποις, δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται. (5701)
WH – δια τουτο λεγω (5719) υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται (5701) τοις ανθρωποις η δε του πνευματος βλασφημια ουκ αφεθησεται (5701)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܚܛܳܗܺܝܢ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܺܝܢ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile