Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:29

New American Standard Version
Matthew 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, and .
NA26 – ἄρατε (5657) τὸν ζυγόν μου ἐφ ὑμᾶς καὶ μάθετε (5628) ἀπ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι (5748) καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε (5692) ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·
WH – αρατε (5657) τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε (5628) απ εμου οτι πραυς ειμι (5719) και ταπεινος τη καρδια και ευρησετε (5692) αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων
PES – ܫܩܽܘܠܘ ܢܺܝܪܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܺܝܠܰܦ݂ܘ ܡܶܢܝ ܕ݁ܢܺܝܚ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܝ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile