Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:19

New American Standard Version
Matthew 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The Son of Man came eating and drinking, and they say, 'Behold, a gluttonous man and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners!' Yet wisdom is vindicated by her deeds."
NA26 – ἦλθεν (5627) υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων (5723) καὶ πίνων, (5723) καὶ λέγουσιν, (5719) Ἰδοὺ (5628) ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη (5681) σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.
WH – ηλθεν (5627) ο υιος του ανθρωπου εσθιων (5723) και πινων (5723) και λεγουσιν (5719) ιδου (5640) ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη (5681) η σοφια απο των εργων αυτης
PES – ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܟ݁ܽܘܠܳܐ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܰܕ݂ܚܰܛܳܝܶܐ ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile