Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:1

New American Standard Version
Matthew 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus had finished giving instructions to His twelve disciples, He departed from there to teach and preach in their cities.
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ὅτε ἐτέλεσεν (5656) Ἰησοῦς διατάσσων (5723) τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη (5627) ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν (5721) καὶ κηρύσσειν (5721) ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.
WH – και εγενετο (5633) οτε ετελεσεν (5656) ο ιησους διατασσων (5723) τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη (5627) εκειθεν του διδασκειν (5721) και κηρυσσειν (5721) εν ταις πολεσιν αυτων
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܦ݂ܰܩܳܕ݂ܽܘ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile