Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:9

New American Standard Version
Mark 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they were coming down from the mountain, He gave them orders not to relate to anyone what they had seen, until the Son of Man rose from the dead.
NA26 – Καὶ καταβαινόντων (5723) αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο (5668) αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον (5627) διηγήσωνται, (5667) εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. (5632)
WH – και καταβαινοντων (5723) αυτων εκ του ορους διεστειλατο (5668) αυτοις ινα μηδενι α ειδον (5627) διηγησωνται (5667) ει μη οταν ο υιος του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη (5632)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܡܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile