Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 9:8

New American Standard Version
Mark 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All at once they looked around and saw no one with them anymore, except Jesus alone.
NA26 – καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι (5671) οὐκέτι οὐδένα εἶδον (5627) ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ ἑαυτῶν.
WH – και εξαπινα περιβλεψαμενοι (5671) ουκετι ουδενα ειδον (5627) [ μεθ εαυτων ει μη τον ιησουν μονον | αλλα τον ιησουν μονον μεθ εαυτων ]
PES – ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܶܠܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile